translate into :

Handbooks

State Name Farmer Friendly Material
Andhra Pradesh
Andaman And Nicobar
Arunachal Pradesh
Assam
West Bengal
Bihar
Chattisgarh
Delhi
GOA
Gujrat
Haryana
Himachal Pradesh
Karnatka
Jammu and Kashmir
Jharkhand
Lakshadweep
Madhya Pradesh
Meghalaya
Kerala
Maharashtra
Manipur
Mizoram
Nagaland
Orissa
Puducherry
Punjab
Rajasthan
Sikkim
Tamil nadu
Telangana
Tripura
Uttarakhand
Uttar Pradesh